« حکمت!از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی! »

آزمون شیعه!

نوشته شده توسطصداقت...! 19ام شهریور, 1393

شیعیان ما را در سه جا امتحان کنید.

دراوقات نماز؛ ببینید چگونه اوقات نماز راحفظ می کنند.

پیش اسرارشان؛ ببینید چگونه از دشمنان ما آن را حفظ میکنند.

در مورد ثروت هایشان؛ ببینید چگونه نسبت به برادران خود تعادل را حفظ می کنند.(و به آن ها می رسند.)

امام صادق علیه السلام: اِمتَحِنوا شیعَتَنا عندَ ثَلاثٍ

عندَمَواقیتِ الصَّلاة، کیفَ مُحافَظَتِهِم عَلَیها

و عندَ أسرارِِهِم، کیفَ حِفظِهِم لَها عَدُوِّنا

و الی أموالِهِم کیفَ مُواساتِهِم لِاِخوانِهِم فیها؟

چهل حدیث شیعه/ محمود شریفی/ ص49


فرم در حال بارگذاری ...