« هر ورقش دفتری است معرفت کردگار!الهی! »

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 6ام مرداد, 1393

بارخدایا تویی آن که برای بندگانت دری به سوی عفوت گشوده ای و آن را توبه و بازگشت نامیده ای

… از کارهای برگزیده و واجبات مخصوصه ماه رمضان را قرار داده ای …

همان ماهی که از همه زمان ها و روزگارها برتری داده و بر همه وقت های سال برگزیده ای…

این ماه در میان ما پسندیده زیست نمود وبا ما مصاحب و یار نیکو بود

سپس هنگام پایان یافتن  وقتش  .. از ما جدا شد

از این رو ما آن را وداع و بدرود می نماییم مانند وداع کسی که جداییش برما بزرگ و دشوار است

و رفتنش از میان ما، ما را اندوهگین ساخته…

پس ما می گوییم..

درود بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا

بارخدایا با گذشتن این ماه از گناهان ما بگذر و با بیرون رفتن آن ما را از بدی هامان بیرون بر که

تو بر هر چیز توانایی


صحیفه سجادیه/ ترجمه و شرح فیض الاسلام/ تلخیصی از صص 297 تا 313


فرم در حال بارگذاری ...