موضوع: "مناجات"

باور نمی کنم!

نوشته شده توسطصداقت...! 4ام تیر, 1393

الهی

تا به حال می گفتم گذشته ها گذشت!

اکنون می بینم که گذشته هایم نگذشت بلکه همه در من جمع است.

آه آه از یوم جمع!

الهی نامه آیت الله حسن زاده آملی / ص 56

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 3ام تیر, 1393

بارخدایا من به درگاه تو عذر می خواهم از

ستم کشیده ای که در برابر من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده ام

و از احسان و نیکی که به من شده و سپاس آن را به جا نیاورده ام

و از نیازمندی که از من درخواست نموده و من او را نبخشیده و بر خود برتری نداده ام

و از حق صاحب حق مومنی که بر من لازم است و آن را نپرداخته ام

و از عیب و نقص مومنی که برای من آشکار شده آن را نپوشانده ام

و از هر گناهی که برای من پیش آمده و از آن دوری نکرده ام

پس بر محمد و آل او درود فرست و پشیمانیم را از لغزش هایی که به آن گرفتار شدم و

قصدم را در به جا نیاوردن گناهانی که به من رو می آورد

توبه ای قرار ده که موجب دوستی تو شود ای دوستدار توبه کنندگان

صحیفه سجادیه/ ترجمه و شرح فیض الاسلام/ دعای 38/ص 253-251

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 20ام خرداد, 1393

بارخدایا
قرار بده فرزندانم را

نیکوکاران و پرهیزکاران(از گناه)،
و بینایان(راه حق) و

فرمانبران خودت و
دوستداران پنددهندگان برای دوستان و دشمنان
و کینه داران برای همه دشمنانت (که به تو نگرویده اند)
خدایا دعایم را روا  ساز


صحیفه سجادیه/ ترجمه و شرح فیض الاسلام/دعای 25/ ص 169

ای کسی که از او امید هر خیر و احسان دارم!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام اردیبهشت, 1393

بار خدایا
ای آنکه عطا می کنی بسیار را به کم
ای آنکه  هــــــــر که سوال کند عطا می کنی
ای آنکه به هر که سوال نکند و تو را هم نشناسد باز از لطف و رحمتت عطا می کنی
عطا فرما  مرا که از تو درخواست می کنم
جمیع خوبی های دنیا و جمیع خوبی های آخرت را
دفع نما از من به درخواستم از تو،
جمیع شرور دنیا و آخرت را
زیرا عطای تو بی نقص است
از فضل و کرمت بهره من بیفزای
ای خدای کریم

دعای هر روز ماه رجب/ مفاتیح الجنان

آن نیستم که باید!

نوشته شده توسطصداقت...! 3ام اردیبهشت, 1393

ای خدا
نعمت های پی در پی تو مرا از انجام وظیفه شکرگزاری غافل کرد…
و مرحمت های متوالی ات مرا از نشر و بیان نیکوئی ها یت ناتوان!
… ای خدا شکر من در مقابل نعمت های تو بسیار ناچیز و
حمد و ثنای من در قبال اکرام و عنایتت بسی ناقابل است
و نعمت انوار ایمان مرا بیاراسته و به زیورهای مجلل بیاراسته و
لطائف جود و کرمت تاج عزت بر سرم نهاده
و احسان هایت رشته علاقه ای و طوق های شرافتی بر گردنم افکنده که دیگر گشوده نگردد
آن قدر نعمت های تو زیاد است که زبانم از شمارش ناتوان
و به حدی بسیار است که فهمم از ادراکش قاصر است تا چه رسد که همه را بتواند اندازه یافت
پس من چگونه توانم شکر آن نعم را به جای آورم و حال آنکه
شکر تو گفتن شکری بر آن لازم  است
پس من هر چه حمد و شکرت گویم بر آن تو را نیز حمد و شکری دیگر باید گفت ….
ای خدا…
پس نعمت های بی حدت را بر ما به اتمام رسان و
ناگواری های انتقامت را دفع گردان
و به ما در دو عالم بالاتر و بزرگتر حظ و کرامت را کرامت فرما ….
به رحمتت ای مهربانترین مهربانان


مفاتیح الجنان/ دعای خمس عشره/ دعای ششم با تلخیص

خدایا شاکی ام!

نوشته شده توسطصداقت...! 28ام فروردین, 1393

خدایا به تو شکایت می کنم
از نفس زشتم که مرا بسیار به بدی ها وا می دارد و به هر خطا سبقت می گیرد
و به معصیت بسیار حریص است و مرا به معرض خشم و غضب می افکند
و نزد توام خوارترین  هلاک شدگان خواهد
این نفس زشت طفره و تعللش در طاعت بسیار و حرص آن به دنیا دراز است
اگر شری به او روی آورد جزع و بی تابی نموده و اگر خیری به او رسد منع احسان می کند
بسیار مایل به لهو و لعب است و پر از غفلت و فراموشی و توبه را به وعده و تاخیر می افکند
خدایا به تو شکایت می کنم
از نفس که مرا به مهالک گمراه می کند و از شیطانی که مرا به راه باطل می کشد
و سینه ام پر از وسوسه و خیالات فاسده می گرداند و اوهام او بر دلم احاطه می کند
تا به هوا پرستیم مدد کرده و حب دنیا را بر من جلوه می دهد و
میان من و طاعت و مقام قرب جدایی می افکند.
خدایا به تو شکایت می کنم
از دلی سخت که به دست وسوسه بگردد و زنگار خود سری و خوی زشت در پوشد
خدایا به تو شکایت می کنم
از چشمی که از خوف تو اشک نریزد و به هر چه خوشش آید نظر اندازد
خدایا از تو در خواست می کنم …
مرا بر دشمنان نصرت فرما و بر رسوایی و عیوبم پرده درکش و از بلاها حفظ کن و از گناهان نگه دار
به حق رافت و رحمتت ای مهربانترین مهربانان

مفاتیح الجنان/ دعای خمس عشر/ دعای دوم/ص 248 و 249 با اندکی تلخیص