غنیمت ...!

نوشته شده توسطصداقت...!

زندگی جز نفسی نیست،
غنیمت شمرش
نیست امید که همواره نفس بر گردد…!

شاعر: پروین اعتصامی

سردار سلیمانی!

نوشته شده توسطصداقت...! 16ام دی, 1398

شهید سردار سلیمانی: جامعه ما خانواده ماست!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام دی, 1398

سردار سلیمانی!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام دی, 1398

 

چه بگویم!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام دی, 1398

 

سردار دل ها!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام دی, 1398

شهدای مقاومت!

نوشته شده توسطصداقت...! 13ام دی, 1398