کلید واژه: "«اضطرار»"

حوصله شرح قضيه نيست!

نوشته شده توسطصداقت...! 13ام مرداد, 1397
كتابم را محض احتياط اضافه كردم به بار كيف، انداختم روي شانه ام و با كفش پياده روي، از خانه زدم بيرون. هوا خيلي گرم نبود؛ خورشيددست از خود نمايي  بر نمي داشت. بار كيف سنگين تر از معمول بود حس مي كردم همراه آوردن اين كتاب سنگين، احتياط اشتباهي بوده است.… بیشتر »