کلید واژه: "اثرات فرهنگی گوشی همراه"

بچه ها گنجیشک!

نوشته شده توسطصداقت...! 6ام شهریور, 1397
گوشه دنجی پیدا کردم و زانو بغل نشستم روی سنگ های مرمری و خنک. گوشی همراهم را زدم به برق و صد دل غافل مشغول تماشای اطراف شدم. تنها بودم ولی پر از حس آرامش و امنیت. از تماشای  یا کریم های توی شبستان جذاب تر، تماشای بچه هایی که از شهر و دیار مختلف، با پوشش… بیشتر »