کلید واژه: "دیدگاه برگزیده"

حسنک کجایی؟!!!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام بهمن, 1395
مادر برای سرگرم کردن فاطمه، چه تداعی خاطراتی راه انداخته  اند.  قصه گاو عمو حسین، قصه شعر دو کاج، حسنک کجایی، حتی قصه خانواده هاشمی و فقط سفر می کنند به اصفهان! این عادت مادر است که قصه ها را از کتاب های فارسی مدرسه تعریف می کنند. از صبح مادر 500 بار… بیشتر »