کلید واژه: "زير سوال بردن دلخوشي هاي مردم"

بغض سبزه اي!

نوشته شده توسطصداقت...! 22ام اسفند, 1396
 بانگ يا صداقتِ مادر، همه حياط را پر كرده بود. لپ تاپ را روشن، رها كردم و رفتم ببينم مادر را مار گزيده كه اين طور صدايم مي زد يا خداي ناكرده اتفاقي برايش افتاده است. وقتي رسيدم، مادر ظرف جو ها را گذاشت توي دستم و گفت: «بيا مادرجان. جوهايت خيس خورده،… بیشتر »