کلید واژه: "قران"

مهمان خدا/ نعمت نهم

نوشته شده توسطصداقت...! 12ام تیر, 1395
در کوتاهترین عبارت «قرار گرفتن در برابر کار انجام شده». هنوز از دریافت پیامک و درخواست، چند دقیقه ای نگذشته بود و از زمان و مکان و گروه سنی و روز و ... چون و چرا می کردم که چشم باز کردم، دیدم در جمع نورانی قرآن آموزانی، به عنوان مربی نشسته ام. فقط حضور… بیشتر »

 
خبرگزاری کوثرنیوز