کلید واژه: "تنهایی با اعمال"

تنهاتر از همیشه!!!

نوشته شده توسطصداقت...! 19ام مهر, 1397
آهسته و مرموز نزدیک شد و کنارم نشست. با صدایی ضعیف، در حالی که دستش لرزش داشت گفت: «آجی دوست دانشگاهم یادته؟ همون که برای جشن عقدم آمده بود شهرمان؟»، «بله. فلانی را می گویی. گفتی ماه دیگر جشن ازدواجشان است. می خواهی بروی آن استان و من باید مجوزت را… بیشتر »