کلید واژه: "انجام وظیفه"

اعمال ما ؟؟!

نوشته شده توسطصداقت...! 25ام اردیبهشت, 1394
هر چند حضرت حجت علیه السلام از ما غایب و ما از فیض حضور آن حضرت محرومیم اما اعمال مطابق یا مخالف دفتر و راه و رسم حضرت را می دانیم و اینکه آیا با اعمال و رفتار خود خوشنود و سلامی - هر چند ضعیف- خدمتش می فرستیم و یا آن حضرت را با اعمال ناپسند، ناراضی و… بیشتر »